Vyřízení víza do Ruska

Doba vyhotoveni
Cena víz pro
členy RČSOK
Cena víz pro
nečleny RČSOK
Obchodní vízum, počet vestupů 1, platnost víza 30 dnů
Standard 7-10 pracovních dní
2 520 CZK
2 800 CZK
Expres 3 pracovní dny
3 690 CZK
4 100 CZK
Obchodní vízum, počet vstupů 2, platnost víza 90 dnů
Standard 7-10 pracovních dní
2 970 CZK
3 300 CZK
Expres 3 pracovní dny
4 410 CZK
4 900CZK
Obchodní vízum, vícevstupové, platnost víza 1 rok
Standard 7-10 pracovních dní
4 770 CZK
5 300CZK
Standardní vízum pro vstup do Ruské Federace se uděluje s platností do 3 měsíců a může být jednovstupové nebo dvouvstupové. Zároveň je možné při splnění určitých podmínek zažádat o více vstupové obchodní vízum s platností od 1 roku do 5 let.
Pro získání obchodního víza pro jeden nebo více vstupů do Ruské Federace žadatel musí předložit následující podklady:

1. Pozvání ke vstupu do Ruské federace
a. - Zvací dopis od hostitelské organizace v Ruské federaci
- nebo Pozvání vydané Ministerstvem vnitra Ruské federace
- nebo Rozhodnutí Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace o udělení víza s razítkem a podpisem, který musí obsahovat:

• U pozvané osoby: cestovní pas (jméno, příjmení, číslo pasu, platnost pasu, občanství, datum narození), účel a délka návštěvy, počet vstupů, trasa;
• U hostitelské organizace: název (společnosti nebo organizace), adresa a sídlo hostitelské organizace, identifikační číslo a datum registrace, číslo jednací dokumentu, podpis, jméno a příjmení, kontakty odpovědné osoby v Rusku, razítko zvací organizace.

V případě vyřízení víza do Ruska pro jeden nebo dva vstupy je dostačující kopie pozvání, u víza pro více vstupů je nutný originál.

b. Pro vyřízení víza do Ruska pro více vstupů je také nutné poskytnout kopii předchozího víza (víza Rusko), které bylo použito maximálně 12 měsíců před podáním dokladů na vízové centrum Ruské federace - Praha. Pokud je žádost o vízum pro více vstupů podávána na základě pozvání hostitelské společnosti, žadateli by již muselo během posledního roku být uděleno ruské vízum (libovolný typ víza s výjimkou tranzitního víza), které za poslední rok použil a je schopen prokázat tuto skutečnost razítky v cestovním pase. Při nedodržení této podmínky nelze žádat o udělení vícevstupového víza. Při podání žádosti o vícevstupové vízum je třeba předložit kopie těchto víz a razítek.

POZVÁNÍ DO RUSKÉ FEDERACE PRO VÁS ZAJITÍ PRACOVNÍCI NAŠÍ KOMORY.

2. Vyplněný formulář žádosti o vízum
Žádost o udělení víza Rusko, se generuje z oficiálních webových stránek Ministerstva zahraničních věcí Ruské Federace (v případě vašeho zájmu je možné jej najít zde visa.kdmid.ru) a musí být osobně podepsaný žadatelem. Upozorňujeme, že data vjezdu a výjezdu uvedené v žádosti se musí shodovat s termínem uvedeným v ostatních podkladech.

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O VÍZUM DO RUSKÉ FEDERACE PRO VÁS PŘIPRAVÍ PRACOVNÍCI NAŠÍ KOMORY.

3. Cestovní pas (originál)
Cestovní pas musí být platný po dobu nejméně šesti měsíců po uplynutí doby platnosti víza (víza Rusko) a musí obsahovat nejméně jednu volnou dvoustránku.

4. Kopie cestovního pojištění
Cestovní pojištění musí být platné po celou dobu pobytu v Rusku (pro jednovstupové/ dvouvstupové vízum) nebo platného po dobu první návštěvy (pro vícevstupové vízum).
POZNÁMKA – potvrzení o pojištění musí obsahovat:
celé jméno pojištěné osoby
veškeré údaje opojistiteli
datum podpisu smlouvy
číslo pojistky
seznam poskytovaných lékařských a lékařsko-dopravních služeb, včetně repatriace.

územní platnost musí pokrývat celý svět včetně Ruské federace nebo Evropu včetně Ruské federace (celé území, nejen evropskou část země);
minimální výše krytí musí být 30 000 EUR
podpis pojistitele (nemusí být v případě pojištěni poskytnutého zaměstnavatelem nebo elektronické pojistky)
Potvrzení o pojištění, která neodpovídají výše uvedeným pokynům, nebudou akceptována.

CENA CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ NENÍ ZAHRNUTA V CENĚ SLUŽEB KOMORY, NICMÉNĚ PRACOVNÍCI NAŠÍ KOMORY PRO VÁS MOHOU POJIŠTĚNÍ ZAJISTIT ZA DOPLATEK.

5. 1x aktuální fotografie pasového formátu
Přiložená fotografie k žádosti o vízum - Rusko, musí odpovídat následujícím požadavkům:
Fotografie musí být o velikosti 3,5 x 4,5 cm na BÍLÉM pozadí, aby rysy obličeje byly zřetelně vidět a byly v kontrastu s pozadím
Fotografie nesmí být starší 6 měsíců, tzn. že je pořízena nejdříve před 6 měsíci
Fotografie musí být kvalitní, se zaostřením na obličej
Fotografie musí být vytisknuty na běžném fotopapíře
Fotografie musí být barevná
Na fotografii musí být zobrazen celý obličej, bez úsměvu (bez slunečních brýlí, bez čepice nebo jiné pokrývky hlavy, nenosí-li žadatel tuto pokrývku hlavy z náboženských důvodů nebo z důvodu příslušnosti k určité etnické skupině)

Poznámka:
UPOZORNENI: na správnost a kvalitu fotografie se klade velký důraz. Pokud přiložená fotografie nebude odpovídat těmto požadavkům, žádost nemusí být považována za řádně vyplněnou.

6. Osoba, která není občanem České republiky, musí mimo uvedené podklady předložit další doklady.
a. Povolení k pobytu v České republice s platností nad 90 dní (toto ustanovení platí pro občany následujících zemí: Albánie, Bahrajn, Venezuela, Haiti, Egypt, Irsko, Lesotho, Libye, Makedonie, Mali, Mexiko, Nový Zéland, Spojené arabské emiráty, Omán, Korejská republika, Saúdská Arábie, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Sierra Leone, Rovníková Guinea, Jihoafrická republika, Japonsko).

V souladu s národní legislativou může být dokladem o povolení k pobytu v České republice s platností nad 90 dní: studijní/pracovní vízum, pracovní povolení, povolení k dlouhodobému pobytu, povolení k trvalému pobytu.

b. Povolení k trvalému pobytu v České republice nebo obdobný dokument pro občany následujících zemí: Alžírsko, Angola, Afghánistán, Bangladéš, Gruzie, Indie, Irák, Írán, Čína, Severní Korea, Nepál, Nigérie, Pákistán, Rwanda, Sýrie, Somálsko, Turecko, Čad, Srí Lanka, Etiopie.

Důležitá poznámky
Velvyslanectví Ruské federace nebo Generální konzulát Ruské federace jsou oprávněny vyžádat si v průběhu vízového řízení doplňující podklady nebo předvolat žadatele k pohovoru.

Ruské vízum (Víza Rusko) vydává Konzulární oddělení při Velvyslanectví Ruské federace a jeho vydání je zpoplatněno nezdanitelným konzulárním poplatkem. Ke konzulárnímu poplatku si Rusko-česká smíšená obchodní komora neúčtuje žádné další poplatky. Rusko-česká smíšená obchodní komora zajišťuje pro klienty nezbytné administrativní práce nebo konzultační a kurýrní služby spojené s vyřízením a podáním žádostí o vízum nebo zastupování klienta na Konzulátu Ruské federace. Ceny za servisní práce jsou stanoveny ceníkem služeb. Veškeré formuláře potřebné pro vydání víza jsou klientům poskytovány zdarma.

Falešné dokumenty a dotazníky s nepravdivými údaji budou mít za následek zamítnutí žádosti o ruské vízum, nebo i zákaz vjezdu do Ruska. Udělení víza plně záleží na rozhodnutí Konzulátu Ruské federace. V případě zamítnutí udělení víza do Ruska konzulárním úřadem jsou všechny konzulární i servisní poplatky nevratné.

Cestovní doklad s vyhotoveným vízem si následně můžete vyzvednout v naší kanceláři osobně nebo v zastoupení nebo Vám pas můžeme zaslat tzv. cenným psaním. Službu EMS, DHL nebo kurýra si hradí klient. Upozorňujeme, že v případě požadavku na zaslání vyhotovených dokladů klienta zpět jako cenné psaní, může být v závislosti na službách České pošty, termín dodání až 72 hod. V případě využití služby EMS, může být termín dodání až 48 hod. Žádáme naše klienty, aby s touto eventualitou kalkulovali při výběru doby zpracování svých požadavků.

◦ Klient souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů poskytnutých Rusko-české smíšené obchodní komoře pro nezbytné úkony při zajišťování klientem požadovaných služeb. Tento souhlas klient uděluje pro všechny údaje, a to po dobu pěti (5) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň si je klient vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Všechny dokumenty potřebné k podání žádosti o vízum do Ruska je nutné doručit či zaslat (poštou doporučeně, EMS, DHL, kurýrem) na adresu Rusko-české smíšené obchodní komory, minimálně jeden (1) den před předpokládaným podáním žádosti o vízum.

Žádost o ruské vízum za Vás můžeme podat nejdříve 3 měsíce před požadovaným datem platnosti ruského víza. Tato daná doba platí při podání žádosti pro vyřízení víza do Ruska na všech Konzulárních odděleních v České republice.

Ceník služeb včetně doby vyhotovení obchodního víza do Ruska
V ceně služby je zahrnuto:
  • Pozvání ke vstupu do Ruské federace
  • Vyplněný formulář žádosti o vízum
  • Doručení žádosti a podkladů do místa vyřízení víza (Konzulát RF v ČR, popř. vízové centrum Ruské federace - Praha) Pořízení kopií poskytnutých podkladů
  • Vyzvednutí cestovního pasu s vydaným vízem v místě vyřízení víza (Konzulát RF v ČR, popř. vízové centrum)
V ceně služby není zahrnuto:
  • Pojištění pro cesty do zahraničí
  • Náklady spojené s případnou cestou žadatele o vízum na osobní pohovor (v případě, že si ho vyžádá Konzulát RF v ČR)
  • Odeslání cestovního pasu a podkladů do kanceláře RČSOK
  • Odeslání cestovního pasu s vydaným vízem zpět žadateli