Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, boolean given in /www/doc/www.rckomora.cz/www/wp-content/plugins/weglot/src/services/class-option-service-weglot.php on line 335

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, boolean given in /www/doc/www.rckomora.cz/www/wp-content/plugins/weglot/src/services/class-option-service-weglot.php on line 335

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Portálu Rusko-české smíšené obchodní komory

1. Základní ustanovení

  1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi společností CZEA Portal s.r.o., IČ: 067 16 008, se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 Staré Město, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 287716 (dále jen „Poskytovatel“, korespondenční adresa: Na Příkopě 25, 10 00 Praha 1 Staré Město) a uživatelem využívajícím služeb internetového portálu Poskytovatele (dále jen „Uživatel“) na internetové adrese www.rckomora.cz  (dále jen „Portál“).
  2. Portál je určený k činnosti Uživatele a rozvoji jeho podnikatelských a jiných vztahů, především s podnikatelskými subjekty z Ruské federace a České republiky. Prostřednictvím Portálu je možné nabízet zejména, nikoliv však výlučně, poradenské služby, služby zahraniční ekonomické činnosti, semináře a organizace eventů, vízovou podporu, právní služby a další služby.
  3. Portál je přístupný k neomezenému online užívání všem Uživatelům, pokud není stanoveno nebo ujednáno jinak.
  4. Užívání Portálu je zpoplatněno.

2. Definice

Portál“ znamená počítačový program, který tvoří internetovou stránku dostupnou na internetové adrese www.rckomora.cz/ucet, včetně veškerých jeho funkcí a složek, zdrojových kódů, databází a uživatelských rozhraní.

Uživatel“ znamená osobu, která se registrovala jako uživatel Portálu do databáze uživatelů Portálu, tj. osobu, která si zřídila uživatelský účet v Portálu a má zájem o služby Poskytovatele poskytované prostřednictvím Portálu. Uživatelem se rozumí především právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, případně nepodnikající fyzická osoba, která má zájem o využívání služeb Poskytovatele v rámci své podnikatelské činnosti.

Uživatelský profil“ znamená soubor informací o Uživateli tak, jak je Uživatel poskytl pro účely jejich zveřejňování v rámci parametrů a designu Portálu.

Služba“ znamená jednotlivou službu či sjednaný soubor služeb Poskytovatele poskytovanou prostřednictvím Portálu, tak, jak je dále vymezená technickými možnostmi Portálu, jeho dostupností a Smlouvou.

Objednávka“ znamená závaznou objednávku Uživatele, a to jedné či několika služeb tak, jak může být případně upravena po dohodě s Poskytovatelem a je Poskytovatelem odsouhlasená.

Smlouva“ znamená dohodu mezi Poskytovatelem a Uživatelem po přijetí Objednávky Poskytovatelem, po jejích případných úpravách či adaptacích (přizpůsobeních), připsáním úhrady ceny za Službu ve prospěch účtu Poskytovatele.

3. Registrace

 1. Registrace Uživatele vzniká na základě zadání emailové adresy Uživatele do portálu, sekce Přihlášení. Uživateli je následně automaticky zasláno do jeho emailové adresy heslo pro první přihlášení do Portálu, které si může změnit ve svém uživatelském účtu. V registračním formuláři Portálu je Uživatel povinen uvést pravdivé údaje.
 2. Při své registraci získá Uživatel unikátní přihlašovací údaje do uživatelské zóny. Tyto údaje opravňují Uživatele k využívání Portálu. Tyto přihlašovací údaje jsou nepřenosné a smí být využívány pouze Uživatelem, kterému byla přidělena. Zneužití přihlašovacích údajů jinou osobou, než Uživatelem, kterému byla přidělena, může vést k výmazu těchto přihlašovacích údajů z Portálu a ke zrušení účasti Uživatele na Portálu, bez nároku na jakoukoliv náhradu či vrácení jakéhokoliv plnění či jeho části.
 3. Členství se vztahuje pouze na osobu Uživatele a je nepřenosné a nepřevoditelné. Žádná práva vzniklá Uživateli nesmí být postoupena bez předchozího písemného (nikoliv však emailem) souhlasu Poskytovatele na jakoukoliv třetí osobu či jiného Uživatele.
 4. Uživatel registrací prohlašuje, že byl předem seznámen s formou, strukturou a rozsahem plnění, které jsou součástí Služby. Uživatel registrací vyjadřuje souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a s Obchodními podmínkami pro účastníky programu nabídka – poptávka.
 5. Uživatel je oprávněn zveřejňovat a zpřístupňovat pouze pravdivé informace, které se týkají jeho a jeho podnikatelské činnosti. V případě použití referencí na své služby nebo použití informací jiných, týkajících se třetích osob, je Uživatel odpovědný výlučně za to, že tyto reference jsou pravdivé, nezavádějící a adekvátní a že nepoškozují práva a oprávněné zájmy třetích osob.
 6. Poskytovatel si vyhrazuje právo zablokovat registraci, v níž byly uvedeny zjevně nepravdivé či smyšlené údaje.

4. Objednávka

 1. Proces Objednávky sestává ze tří kroků – vložení požadované Služby do košíku, vyplněním objednávkového formuláře a odesláním Objednávky. Odeslání Objednávky je návrhem na uzavření Smlouvy. Smlouva je uzavřena na základě potvrzení Objednávky zaslaném Uživateli prostřednictvím Portálu nebo e-mailem a uhrazením ceny Služby. V případě, že dle Poskytovatele Objednávka vyžaduje pro účely jejího přijetí další úpravy, Objednávka vznikne až poté, co bude mezi Uživatelem a Poskytovatelem blíže vymezena.
 2. Provedením Objednávky Uživatel souhlasí, že se podrobně seznámil se všemi parametry objednávané Služby a taktéž vyjadřuje souhlas s VOP a s Obchodními podmínkami pro účastníky programu nabídka – poptávka.
 3. Závazek Poskytovatele poskytnout Službu vzniká uzavřením Smlouvy.

5. Platba za Služby

 1. Veškeré platby za Služby realizované Poskytovatelem prostřednictvím Portálu se provádějí bezhotovostně prostřednictvím platební brány GoPay [https://www.gopay.com/cs/] v souladu s jejími podmínkami.`
 2. Cena za Služby je splatná na základě výzvy k její úhradě prostřednictvím platební brány GoPay, na kterou bude Uživatel automaticky přesměrován, a to bezprostředně po potvrzení Objednávky.
 3. Veškeré náklady na bankovní a jiné poplatky spojené s platbami a převodem peněžních prostředků nese Uživatel. V případě převodu částky v jiné měně, než v českých korunách nese veškeré náklady na poplatky spojené s převodem peněžních prostředků Uživatel, a budou mu Poskytovatelem dodatečně naúčtovány.
 4. Ceny za Služby jsou splatné potvrzením Objednávky. Poskytovatel není plátcem DPH.
 5. Poskytovatel je oprávněn výši cen za Služby měnit, není však oprávněn měnit výši cen za Služby po odsouhlasení Objednávky.

6. Práva a povinnosti Člena

  1. Člen je oprávněn využívat Služeb nabízených Poskytovatelem, a to v plném rozsahu odpovídajícímu zakoupené Službě.
  2. Poskytovatel zpřístupňuje Službu elektronicky prostřednictvím Portálu, a to automaticky po zadání uživatelského jména a hesla Uživatele, který si Službu zakoupil. Uživatel je povinen účinně zabezpečit své uživatelské jméno a heslo, provést na žádost Poskytovatele změnu hesla a zabránit jakémukoli zneužití informací nebo dat poskytnutých v souvislosti se Službou svými zaměstnanci nebo třetí osobou.
  3. Při zveřejnění nabídky/poptávky má Člen povinnost dodržovat dobré mravy. Je zakázáno používání jakýchkoliv vulgarit a vkládání nevhodného obsahu. Do zveřejněné nabídky/poptávky je zakázáno vkládat skrytá či nevyžádaná reklamní sdělení (spamming), odkazy směřující na stránky s ilegálním obsahem a obrázky či přílohy s nevhodným obsahem. Poskytovatel si vyhrazuje právo takový příspěvek bez předchozího upozornění upravit nebo smazat. Za opakované zveřejnění nevhodného obsahu může být ukončeno členství, v případě zvlášť závažného porušení tohoto článku může být Uživateli zrušena registrace a zablokován přístupu na Portál.
  4. Platnost členství je jeden rok ode dne jeho vzniku. Dnem ukončení členství zaniká právo Člena na využívání Služeb a Portálu. Členství lze prodloužit opětovnou Objednávkou Služeb prostřednictvím Portálu.
  5. Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že nečerpáním Služeb a nevyužíváním Portálu mu nevzniká právo na jakoukoliv kompenzaci, náhradu, slevu či jiné plnění Poskytovatele.
  6. Za pravdivost, právní nezávaznost, aktuálnost a nezavádějící povahu Uživatelského profilu odpovídá výlučně Uživatel, který tento Uživatelský profil vytvořil a v případě, že kterýkoliv právní subjekt uplatní vůči Poskytovateli či jeho členům či zaměstnancům jakékoliv nároky, Uživatel je povinen Poskytovatele a jakékoliv další osoby odškodnit v plném rozsahu tak, aby Poskytovatel a jakékoliv další osoby neutrpěly v této souvislosti žádnou škodu.

7. Ochrana osobních údajů

  1. Údaje a informace, které Uživatel uvádí při registraci či je zveřejňuje v rámci svého uživatelského profilu budou ze strany Poskytovatele použity pouze pro jeho obchodní a evidenční potřeby. Uživatel dává registrací souhlas Poskytovateli k uchovávání a zpracování těchto údajů.
  2. Portál používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak je Portál využíván, jsou sdíleny se společností Google. Návštěvou Portálu je udělen souhlas s použitím souborů cookie. (viz Google – cookies policy). Portál podporuje inzerci v reklamní síti (funkce přehledů demografických údajů a zájmů Google Analytics). Údaje o zájmově orientované inzerci od společnosti Google a údaje o publiku třetích stran jsou využívány ze zjištění demografických údajů návštěvníků Portálu v rámci systému Google Analytics.
  3. Poskytovatel je správcem osobních údajů osob registrovaných na Portálu ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“ nebo „GDPR“). Poskytovatel prohlašuje, že osobní údaje používané na Portálu jsou získávány a zpracovávány v souladu s GDPR a zavazuje se je uchovávat, zpracovávat a nakládat s nimi v souladu s GDPR.
  4. Uživatel svou Registrací uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s GDPR, kde jsou uvedeny podrobné informace, zejména rozsah a způsob zpracování osobních údajů.

8. Nakládání s obsahem Portálu

  1. Jakékoliv nakládání s obsahem uvedeným na Portálu se řídí zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Převzetí, kopírování či jiné šíření obsahu Portálu je možné pouze s předchozím výslovným souhlasem Poskytovatele.

9. Vyloučení odpovědnosti za škodu

  1. Informace uvedené na Portálu ve formě článků, vzorových dokumentů, vzdělávacích materiálů, či diskusních příspěvků určených pro Uživatele mají základní, orientační charakter a Poskytovateli nevzniká odpovědnost za případnou škodu jakéhokoliv charakteru, která by Uživateli mohla vzniknout použitím, využitím či sdělením takových informací v praxi.
  2. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu obsahu informací uvedených na Portálu ve smyslu rozšiřování a zkvalitňování datových zdrojů, úpravy či zkvalitňování funkcionality, změny designu či uživatelského rozhraní a změny datového obsahu. Dále si Poskytovatel vyhrazuje právo na změnu obsahu informací uvedených na Portálu nebo omezení jeho funkcionality v případě, že by to bylo nezbytné v důsledku potřeby zajištění souladu obsahu s příslušnými právními předpisy nebo z jiných závažných důvodů. Poskytovatel v takovém případě v nezbytném rozsahu upraví obsah informací nebo změní, resp. omezí funkcionalitu Portálu tak, aby v souladu s právními předpisy tak, aby i nadále v nejvyšší možné míře naplňoval svůj účel. Poskytovatel za tato omezení a úpravy nenese žádnou odpovědnost a Uživateli nevzniká nárok na náhradu, slevu, vrácení platby (částečné či úplné) nebo jiné plnění.
  3. Poskytovatel nezaručuje nepřetržitou dostupnost služeb Portálu a vyhrazuje si právo na pravidelnou či nepravidelnou odstávku Portálu za účelem údržby, technologických oprav, aktualizace operačního systému či datových úprav, a to na dobu nezbytně nutnou a dále v důsledku případů vyšší moci (tj. neodvratitelné a/nebo nepředvídatelné překážky plnění závazku Poskytovatele jakékoliv povahy, zejména živelné katastrofy, havárie, webové útoky (zejména DOS či DDOS) či poruchy). Za takové omezení nebo přerušení provozu Portálu nenese Poskytovatel žádnou odpovědnost. V případě, že z uvedených důvodů dojde k omezení přístupu k Portálu či Službám po dobu delší než 48 hodin nepřetržitě a Uživatel takové větší omezení písemně namítne u Poskytovatele do tří (3) pracovních dnů od jeho skončení a zároveň požádá o kompenzaci, Poskytovatel Uživateli poskytne kompenzaci tím, že o čas ekvivalentní době omezení přístupu k Portálu a Službám bezplatně prodlouží Uživateli právo používat Portál či Služby. Kromě kompenzace výše uvedené nenáleží Uživateli žádná jiná náhrada, sleva či jiné plnění Poskytovatele.
  4. Poskytovatel neodpovídá za obsah informací a dokumentů vložených do Portálu Uživatelem. Poskytovatel si vyhrazuje právo nevhodný obsah či informace bez předchozího upozornění upravit nebo smazat. Za opakované zveřejnění nevhodného obsahu či informací je Poskytovatel oprávněn jednostranně ukončit poskytování Služeb Uživateli bez nároku na jakoukoliv náhradu či jiné plnění. V případě zvlášť závažného porušení tohoto odstavce může být Uživateli zrušena registrace a zablokován přístupu na Portál.
  5. Poskytovatel si vyhrazuje právo omezit přístup k Portálu Uživatelům, kteří nakládají s informacemi uvedenými na Portálu v rozporu s těmito VOP nebo svojí činností ohrožují bezpečnost či dobrou pověst Portálu, jiných Uživatelů nebo členů Poskytovatele.

10. Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá písemná nebo elektronická komunikace s Uživatelem bude prováděna prostřednictvím kontaktních údajů zadaných Uživatelem v jeho uživatelském profilu na Portálu. Uživatel provede změny kontaktních údajů úpravou svého uživatelského profilu na Portálu bez zbytečného odkladu po vzniku této změny.
 2. Veškerá oznámení týkající se Služeb či VOP mohou být ze strany Poskytovatele zasílána na emailovou adresu Uživatele uvedenou v jeho uživatelském profilu na Portálu.
 3. Poskytovatel je oprávněn jednostranně změnit tyto VOP. Oznámení o změně VOP se zveřejní na Portálu. V případě, že jsou Uživateli poskytovány Služby, doručí se oznámení o změně VOP také elektronicky na kontaktní e-mailovou adresu Uživatele uvedenou v jeho uživatelském profilu na Portálu.
 4. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1. 7. 2019.