Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, boolean given in /www/doc/www.rckomora.cz/www/wp-content/plugins/weglot/src/services/class-option-service-weglot.php on line 335

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, boolean given in /www/doc/www.rckomora.cz/www/wp-content/plugins/weglot/src/services/class-option-service-weglot.php on line 335

Ochrana osobních údajů

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

poskytnutý v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, popř. zákonem, který jej do budoucna nahradí (dále jen „Zákon“).

Tímto jako zájemce/-kyně o služby společnosti CZEA Portal s.r.o., IČ: 067 16 008, se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 Staré Město, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 287716 (dále jen „Poskytovatel“), poskytuji Poskytovateli jako správci a zpracovateli souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely nabídky a poskytování služeb Poskytovatele spočívajících zejména, nikoliv však výlučně, v poradenských službách, službách zahraniční ekonomické činnosti, seminářů a organizace eventů, vízové podpory, právních služeb a dalších služeb (dále jen „Služby“).

 1. Souhlas se zpracováním osobních údajů. Beru na vědomí a souhlasím s tím, že Poskytovatel zpracovává mé osobní údaje, jak je uvedeno níže.
 2. Souhlas se zpracováním pro účel nabídek a poskytování služeb. Souhlasím s tím, aby mé osobní údaje (v rozsahu: [jméno, příjmení, akademické tituly, pohlaví, trvalé bydliště, přechodné bydliště, datum narození, rodné číslo, druh a číslo průkazu totožnosti, fotografie/podobizna, telefonní číslo, e-mailová adresa, preference ve vztahu k nabízeným či poskytovaným Službám]) byly zpracovány Poskytovatelem za účelem činění nabídek a poskytování Služeb Poskytovatele a aby byly dále zpracovávány a uchovávány Poskytovatelem za účelem poskytování Služeb a činění případných dalších budoucích nabídek Služeb Poskytovatele.
 3. Doba zpracování a uchovávání osobních údajů. Podle uvedeného budou mé osobní údaje zpracovávány a uchovávány Poskytovatelem (a) po dobu trvání nabídky či poskytování Služeb Poskytovatele, a poté po dobu po skončení poskytování těchto Služeb nezbytně nutnou k vypořádání veškerých práv a povinností z poskytování Služeb vyplývajících, nebo (b) do odvolání mého souhlasu se zpracování poskytnutých osobních údajů, a to podle toho, co nastane dříve.
 4. Důvody a účely zpracování osobních údajů. Poskytovatel zpracovává osobní údaje v souvislosti s nabídkou a poskytováním Služeb. Poskytnutí osobních údajů za účelem jejich zpracování, popsané v tomto souhlasu, je smluvním požadavkem Poskytovatele odůvodněným snahou o efektivní nabídku a poskytování Služeb Poskytovatele a efektivní výkon a plnění všech práv a povinností vznikajících v souvislosti s plněním smluv uzavřených s Poskytovatelem jako dodavatelem Služeb.
 5. Souhlas s předáním osobních údajů třetím osobám. Beru výslovně na vědomí a souhlasím s tím, že osobní údaje, které o mně Poskytovatel zpracovává, mohou být předány takovým třetím osobám, které se přímo či nepřímo podílení na nabídce či poskytování Služeb, a to za účelem a v rozsahu, který je nezbytný nebo užitečný pro nabízení a poskytování Služeb. Dojde-li k předání osobních údajů popsanému v tomto odstavci, zajistí Poskytovatel, aby při zpracování či jiném nakládání s předanými osobními údaji byla vždy respektována a zachována úroveň jejich ochrany, zaručená Nařízením a Zákonem.
 6. Právo odvolat souhlas. Beru na vědomí, že mám právo tento souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, přičemž odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů vycházející z uděleného souhlasu před jeho odvoláním.
 7. Postup Poskytovatele v případě odvolání souhlasu a jeho důsledky. Dále beru na vědomí, že v případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je Poskytovatel povinen všechny osobní údaje zpracovávané o mé osobě vymazat. To neplatí pouze v případech výslovně stanovených v čl. 17 odst. 3 Nařízení. V případě, že odvolám svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, jsem si vědom/-a všech přímých i nepřímých důsledků, které toto odvolání způsobuje, a jsem s nimi srozuměn/-a.
 8. Přístup, oprava, doplnění, výmaz a nakládání s osobními údaji. Beru na vědomí, že mám právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se mé osoby, právo na opravu nepřesných osobních údajů či doplnění neúplných osobních údajů zpracovávaných o mé osobě. Dále beru na vědomí, že mám právo těž na výmaz osobních údajů zpracovávaných o mé osobě, popřípadě též právo na omezení jejich zpracování a, je-li to technicky možné a proveditelné, i právo vyloučit jejich přenositelnost. Poskytovatel je povinen poskytnout mi na žádost kopii zpracovávaných osobních údajů v papírové či elektronické formě. V případě žádosti o další kopie zpracovávaných osobních údajů v papírové formě beru na vědomí, že Poskytovatel je oprávněn účtovat si přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.
 9. Souhlas s automatizovaným zpracováním, včetně profilování. Beru na vědomí a souhlasím, že osobní údaje, které o mně Poskytovatel zpracovává, budou zpracovávány také/výhradně formou automatizovaného zpracování, a to včetně tzv. profilování (použití osobních údajů k hodnocení některých osobních aspektů fyzické osoby a rozboru týkajícího se jejích preferencí, zájmů, spolehlivosti atd.).
 10. Právo na námitku proti přímému marketingu. Beru na vědomí, že mám právo vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů pro účely přímého marketingu. Vznesu-li tuto námitku, beru na vědomí, že mé osobní údaje již pro tyto účely nebudou dále zpracovávány.
 11. Souhlas s přemístěním osobních údajů v rámci zemí EU při jejich zpracovávání. Beru na vědomí a souhlasím s tím, že osobní údaje, které o mně Poskytovatel zpracovává, mohou být v rámci jejich zpracování přemístěny do dalších zemí EU s tím, že při jakémkoliv zacházení s těmito údaji bude vždy respektována úroveň ochrany zaručená Nařízením a Zákonem.
 12. Právo na stížnost v případě porušení Nařízení. Beru na vědomí, že v případě porušení Nařízení mám právo podat stížnost týkající se zpracování mých osobních údajů k Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky, popř. příslušnému dozorovému orgánu v jiném členském státě EU.
 13. Kontaktní údaje Poskytovatele. Beru na vědomí, že kontaktními údaji Poskytovatele jsou: adresa pro doručování Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00,
  e-mailová adresa: info@rckomora.cz a telefonní číslo +420 222 222 671. Poskytovatel nemá pověřence pro ochranu osobních údajů, neboť nesplňuje podmínky, za nichž Nařízení jeho určení Poskytovatelem požaduje.
 14. Právo na informování v případě porušení zabezpečení osobních údajů. Beru na vědomí, že v případě, pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení Poskytovatelem uchovávaných osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro má práva a svobody, Poskytovatel mě o takovém porušení vyrozumí bez zbytečného odkladu.
 15. Případy změny osobních údajů. Zavazuji se informovat Poskytovatele o veškerých změnách mých osobních údajů zpracovávaných na základě tohoto souhlasu, nejpozději do tří (3) pracovních dnů poté, co taková změna nastane. V případě nedodržení tohoto závazku beru na vědomí a souhlasím s tím, že jsem plně odpovědný/-na za veškeré následky vyplývající z jeho nedodržení.
 16. Potvrzení o poučení. Potvrzuji, že jsem byl Poskytovatelem poučen o všech právech, která mi v souvislosti se zpracováním osobních údajů vyplývají z Nařízení a Zákona.
 17. Trvání souhlasu. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou.